Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument/klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Werkdag: elke kalenderdag behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer (IkBlijfThuis). Deze omvatten zowel de algemene verkoopsvoorwaarden, de algemene verhuurvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website, als de algemene voorwaarden voor het uitvoeren van diensten.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Publicity-Line (ONP: Werner Vanden Eynden)

Handelend onder de namen: IkBlijfThuis, IkBlijfThuis.be, ikweethet.be, IkBlijfThuisWonen(.be) (deze laatste wordt uitgefaseerd)


Administratief adres (ONP):

Nieuwendijk 52
2990 Wuustwezel
België


Adres winkel:

Bredabaan 469
2990 Wuustwezel
België

Telefoonnummer: (+32) (0)3 669 99 60
E-mail: info@ikblijfthuis.be

Ondernemingsnummer: 0631383886
Btw-nummer: BTW BE 0631.383.886

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Deze toelichtingen kunt u op de website terugvinden in het menu onder de knop "Home".

Artikel 4 - Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren van afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kleine kleurverschillen kunnen immers makkelijk optreden door verschillende belichtingsomstandigheden. Houd ook rekening met de instellingen van uw beeldscherm die mogelijk voor andere kleurtinten kunnen zorgen.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties, afmetingen en andere gegevens in het aanbod zijn indicatief en kleine afwijkingen binnen de meetmarges kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Wij behouden ons het recht voor de recentste producten te leveren, ons door de fabrikant toegeleverd. Deze kunnen (licht) gewijzigd, verbeterd of gerestyled zijn. Medische ontwikkelingen zijn bepalend voor welke producten geleverd worden: enkel de laatste technologieën worden toegepast. Hierdoor kan het nieuwe product licht afwijken van de afbeelding en/of afmetingen zoals op de webshop gepubliceerd. We streven ernaar om zo snel mogelijk de meest recente afbeeldingen (en technische informatie) van producten te uploaden.

 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen (btw);
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 8. Bij sommige producten in de webshop staan bijzondere voorwaarden omtrent hun beschikbaarheid.
  • "Op bestelling": Dit betekent dat we dit product niet standaard in voorraad hebben, maar het kan besteld worden. De levering van deze artikelen neemt minstens een week extra in beslag. In somige gevallen zelfs tot 8 weken. De verwachte levertermijn staat vermeld bij de omschrijving van het product.
  • "Laatste stuk(s)": Deze artikelen kunnen we niet meer bij onze leveranciers bestellen. De items die we nog in voorraad hebben staan, zijn dus de laatste die we kunnen aanbieden. Zodra het laatste artikel verkocht werd, kan de klant de ondernemer op geen enkele manier verplichten om dit product (of een gelijkaardig) opnieuw in het assortiment op te nemen.
  • "Tweedehands" of "Toonzaalmodel": Dit zijn producten die gebruikssporen vertonen. Het gaat telkens om specifieke en eenmalige aanbiedingen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

   Artikel 6 - Herroepingsrecht

   § A - Bij levering van producten:

   1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
   2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   4. Indien de klant na afloop van de in lid 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet tijdig aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


   § B - Bij levering van diensten:

   1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
   2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   3. Het herroepingsrecht op diensten vervalt zodra de dienst werd uitgevoerd, ook als de uitvoering gebeurde binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.


   Alle informatie omtrent retourneren kunt u hier terugvinden.

   Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

   1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending voorgelegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

   3. De consument is aansprakelijk voor alle risico’s bij het terugsturen van het product of producten.

   4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

    1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

    Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

    1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
    2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
     • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
     • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
     • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
     • die snel kunnen bederven of verouderen;
     • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
     • voor losse kranten en tijdschriften;
     • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
     • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
     • de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

      • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

      • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
    3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
     • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
     • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
     • betreffende weddenschappen en loterijen.


    Hier kunt u een specifiekere lijst terugvinden met producten waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is.

    Artikel 9 - De Prijs

    1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
    2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
    3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
    4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
     • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
     • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
    5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
    6. Alle getoonde bedragen zijn steeds uitgedrukt in euro.
    7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten (indien het gaat om een kennelijke vergissing) wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
    8. Promoties (met prijsvermindering) gelden enkel zolang de voorraad strekt. U kunt de huidige voorraad van producten in promo raadplegen op de webshop.
    9. De ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen te wijzigen. Eenmaal een overeenkomst werd gesloten, wordt de prijs van het betreffende product en/of dienstverlening uiteraard niet meer veranderd. (Zie lid 1 van dit artikel.)

    Artikel 10 - Conformiteit en garantie

    1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
    2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
    3. De wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar voor nieuwe goederen en 1 jaar voor tweedehands-producten. De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop, of vanaf de datum van levering als het product geleverd wordt.
    4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
    5. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Als de fabrikant een uitgebreidere garantie voorziet dan de wettelijke, kan de consument rechtstreeks met de fabrikant contact opnemen wanneer de wettelijke garantietermijn verlopen is.

    6. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
    7. De garantie geldt niet indien:
     • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
     • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
     • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
     • bij artikelen met een korte levensduur, of slijtageartikelen.


    Lees hier meer over de garantie(voorwaarden).

    Artikel 11 - Levering en uitvoering

    1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
    2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
    3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
    4. Bij voorafbetaling via bankoverschrijving, worden bestelde goederen pas verzonden zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van de ondernemer is verschenen.
    5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
    6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
    7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer.
    8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
    9. IkBlijfThuis verzendt enkel binnen België en naar Nederland. Indien de klant een artikel elders in de Europese Unie of de Schengenzone wilt laten leveren, kan hij contact opnemen met de ondernemer om eventuele mogelijkheden te bespreken. De ondernemer kan echter nooit verplicht worden om producten naar het buitenland te verzenden of in het buitenland te leveren. IkBlijfThuis verzendt of levert nooit buiten de EU of de Schengenzone.
    10. Levering van grote goederen (zoals bijvoorbeeld bedden, patiëntenliften of scootmobielen) gebeurt niet door een post- of pakketbedrijf, maar door IkBlijfThuis zelf. Deze levering wordt beschouwd als een dienst en heeft dus enkele uitzonderlijke voorwaarden:
     • Bij herroeping van de aankoop worden de leveringskosten niet terugbetaald indien de levering reeds werd uitgevoerd. Zie ook artikels 6 en 8;
     • Levering van grote goederen gebeurt enkel in de nabije omgeving van Wuustwezel, tenzij de ondernemer akkoord is om een levering op grotere afstand uit te voeren. Voor de levering van een groot hulpmiddel over grote afstand wordt aan de consument een kostprijs aangerekend die afhankelijk is van de af te leggen afstand.
     • De nabije omgeving van Wuustwezel wordt gedefinieerd als zijnde het volledige grondgebied van volgende gemeenten:
      • Wuustwezel
      • Kalmthout
      • Brecht
      • Essen
      • Brasschaat
      • Kapellen
      • Hoogstraten
      • Rijkevorsel
      • Malle
      • Schoten
      • Zoersel
      • Schilde
      • Stabroek
      • Merksplas
      • Beerse
     • Klik hier voor meer informatie omtrent de levering van grote hulpmiddelen.

    Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

    § A - Opzegging

    1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
     • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
     • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
     • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
    4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.


     § B - Verlenging

      1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
      2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
      3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, en tijdschriften.
      4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


     § C - Duur

      1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

     Artikel 13 - Huurovereenkomst

     1. Huurovereenkomsten zijn een vorm van duurtransacties waarvoor IkBlijfThuis enkele aanvullende of soepelere voorwaarden hanteert dan die in artikel 12 vermeld.
     2. Wanneer de consument een artikel wilt huren, dient hij eerst bij de ondernemer na te gaan of het gewenste product beschikbaar is voor verhuur. Als alle beschikbare stuks van een bepaald te huren hulpmiddel reeds verhuurd zijn, is de ondernemer niet verplicht een extra item in roulatie te brengen voor verhuur.
     3. Als het gewenste hulpmiddel beschikbaar is voor verhuur, dan kan er een huurovereenkomst worden afgesloten tussen de consument en de ondernemer. De ondernemer reserveert het artikel in kwestie voor de consument tot de aanvang van de huurperiode.
     4. De consument heeft het recht om de huurovereenkomst zonder kosten te annuleren tot op de dag van aanvang van de huurtermijn. Indien de consument beslist om het huurartikel te laten leveren, en hij annuleert de huurovereenkomst op het moment van de levering, dan worden de leveringskosten nog wel aangerekend aan de consument. Zie ook leden 8, 9 en 12 van dit artikel.
     5. Een huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor onbepaalde duur. De klant kan op elk moment het huurcontract opzeggen. Er is geen opzeggingstermijn. Zodra het verhuurde artikel weer in het bezit is van de ondernemer, loopt de huurovereenkomst af.
     6. De consument betaalt een forfaitprijs voor de eerste maand huur. Ook als de huurovereenkomst eerder wordt beëindigd en het artikel binnen de maand wordt teruggebracht, betaalt de klant deze prijs. Wanneer de klant een hulpmiddel langer dan één maand huurt, wordt vanaf de dag na het aflopen van de eerste huurmaand een huurprijs per dag aangerekend. Deze prijzen zijn terug te vinden op onze verhuurpagina, en worden ook in de huurovereenkomst opgenomen.
     7. In uitzonderlijke gevallen kan de ondernemer een huurcontract van bepaalde duur toestaan (na vraag van de klant). Bijvoorbeeld om een hulpmiddel voor één week te huren. Er kan dan een korting gegeven worden op de forfaitprijs. De ondernemer is hiertoe echter nooit verplicht.
     8. De consument kan het gewenste artikel (of artikelen) zelf komen ophalen aan de winkel. De klant kan er ook voor kiezen om het verhuurde product(en) te laten leveren. Er wordt dan een leveringskost in rekening gebracht. De huurtermijn begint op de dag dat de klant de goederen in ontvangst neemt.  De prijzen voor levering kunt u hier terugvinden.
     9. Sommige artikelen worden sowieso door de ondernemer geleverd opdat zorgvuldig vervoer en correcte installatie verzekerd kunnen worden. Deze artikelen worden ook weer opgehaald door de ondernemer op het einde van de huurovereenkomst. De klant kan er niet voor kiezen om deze artikelen zelf op te halen. Er wordt dan ook sowieso een leveringskost aangerekend. Het betreft volgende hulpmiddelen:
      • Verzorgingsbedden (worden zowel bij particulieren als bij zorginstellingen geleverd)
      • Patiëntenliften (particulieren)
      • Elektrische douchestoelen (particulieren)
      • Elektrische rolstoelen (particulieren)
     10. Indien de klant ervoor kiest om een hulpmiddel te laten leveren (of indien het gaat om een product zoals aangegeven in lid 9 van dit artikel), wordt het hulpmiddel ook weer opgehaald door de ondernemer op het einde van de huurovereenkomst. De kostprijs voor ophaling zit reeds verwerkt in de leveringskost, en wordt dus niet opnieuw aangerekend.
     11. Wanneer de klant de huurovereenkomst opzegt, én het gaat om een geleverd artikel, dan zal de ondernemer alles in het werk stellen om het gehuurde hulpmiddel zo snel mogelijk te komen ophalen. Deze termijn bedraagt maximaal 14 dagen. IkBlijfThuis streeft ernaar om binnen 2 dagen het product te komen ophalen. Zoals eerder in lid 5 van dit artikel vermeld, loopt de huurovereenkomst pas af wanneer het gehuurde artikel weer in het bezit is van de ondernemer. De klant moet in dit geval ook de huur blijven doorbetalen totdat het artikel kan worden opgehaald. Er worden maximaal nog 7 dagen huur aangerekend aan de klant wanneer de klant de huurovereenkomst opzegt en het artikel wilt laten ophalen.
     12. Levering geschiedt enkel in de nabije omgeving van Wuustwezel. Zie artikel 11, lid 10 voor de exacte definitie van de 'nabije omgeving van Wuustwezel'. Als de klant een product wilt huren en laten leveren buiten dit grondgebied, kan hij de ondernemer contacteren en een uitzondering vragen. De ondernemer kan echter nooit verplicht worden om hierop in te gaan. Als de ondernemer akkoord is om een levering op grotere afstand uit te voeren, zal hiervoor aan de consument een kostprijs aangerekend worden die afhankelijk is van de af te leggen afstand.
     13. De forfaitprijs (voor de eerste maand huur) dient bij het begin van de verhuur betaald te worden. Indien de huurperiode meer dan 1 maand bedraagt, wordt er elk kwartaal een factuur naar de klant gestuurd. Als de klant een maandelijkse factuur wenst, kan de betaling van de huur ook maandelijks gebeuren. De klant betaalt (na de eerste maand) enkel voor de voorbije huurperiode, niet voor de toekomstige termijn. Op het einde van de huurovereenkomst, moet de klant het resterende huurbedrag nog betalen (indien de klant nog een bedrag verschuldigd is voor een afgelopen huurtermijn).
     14. De klant behoort een waarborg te betalen bij aanvang van de huurperiode. We vragen elke klant om dit zo mogelijk contant te doen. Op het einde van de huurtermijn krijgt de klant deze waarborg volledig terugbetaald indien de gehuurde hulpmiddelen in goede staat werden teruggebracht. De waarborg kan ingehouden worden om schade te vergoeden (zie ook lid 15 van dit artikel), om achterstallige huur af te betalen, of om het artikel te kuisen (zie lid 16).
     15. Bij schade aan artikelen die verder gaat dan normale gebruikssporen, en dus het gevolg is van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, of het gevolg van een ongeluk, is de klant aansprakelijk. De klant is ook aansprakelijk bij eventueel verlies of diefstal van het gehuurde hulpmiddel. De kosten voor herstelling of vervanging van het hulpmiddel worden in dit geval aan de klant aangerekend. In eerste instantie wordt hiervoor (een deel van) de waarborg ingehouden. Indien de waarborg niet toereikende is om de schade te vergoeden, is de klant verplicht het overige bedrag voor herstelling of vervanging zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, te betalen.
     16. De klant wordt geacht het gehuurde artikel in propere conditie in te leveren na afloop van de huurtermijn. Indien dit niet het geval is, kan de ondernemer € 20 reinigingskosten van de waarborg inhouden.

     Artikel 14 - Betaling

      1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, paragraaf A, lid 1. Bij het ontbreken van een bedenktermijn, moet de klant het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst betalen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
      2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%, tenzij het gaat om producten die op maat moeten worden gemaakt. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

      3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
      4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

       Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

     Artikel 15 - Klachtenregeling

      1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
      2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
      3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
      4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
      5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden, kan de consument zich onder meer wenden tot de Consumentenombudsdienst (consumentenombudsdienst.be/nl). Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (ec.europa.eu/odr).
      6. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

      7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
      8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


     Lees hier meer over de behandeling van klachten.

     Artikel 16 - Geschillen

      1. Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
      2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
      3. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
       De zo bepaalde keuze van het toepasselijk Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken van Antwerpen (België) doet geen afbreuk aan de toepassing ten aanzien van de klant van de bindende bepalingen van de wet van de lidstaat van de Europese Unie waar die verblijft als die hem een betere bescherming bieden dan de Belgische bepalingen, of aan de bevoegdheid van een andere rechtbank die aangewezen wordt door het toepasselijk recht van de Europese Unie.

     Artikel 17 - Aansprakelijkheid

     1. IkBlijfThuis kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte of gehuurde producten.
     2. De ondernemer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de samenstelling van de producten die fabrikanten hebben doorgevoerd.
     3. Behalve bij overlijden van de klant of lichamelijk letsel ten gevolge van een handeling of nalatigheid van IkBlijfThuis waarvoor IkBlijfThuis aansprakelijk kan worden gesteld, blijft de aansprakelijkheid van IkBlijfThuis in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.
     4. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine vergissingen of nalatigheden die zich zouden voordoen ondanks alle voorzorgen, genomen bij de presentatie van de producten. Zo worden de foto's op de website enkel ter informatie getoond. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen indien er verschillen zijn ten opzichte van de foto op de website. De informatie op de productfiches is enkel indicatief.
     5. De klant verbindt zich ertoe de bijsluiter van de fabrikant of de informatie op de verpakking aandachtig te lezen. Deze bijsluiter bevat de informatie waaraan de klant en meer algemeen elke persoon die het product zal gebruiken, zich dient te houden.
     6. De website bevat links naar andere websites. IkBlijfThuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link naar de website van IkBlijfThuis.be hebben geplaatst.
     7. Bij het gebruik van deze website, stemt de gebruiker automatisch in met onze disclaimer.
     8. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. IkBlijfThuis kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie.


     Lees hier onze volledige disclaimer.

     Artikel 18 - Intellectuele eigendommen

     1. Het auteursrecht op deze website berust bij IkBlijfThuis.be (onderdeel van Publicity-Line) of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ons.
     2. Teksten, lay-out, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen van de website worden allemaal beschermd door dit auteursrecht en, in het algemeen, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht.
     3. De inhoud van de website mag niet gekopieerd, noch gewijzigd, noch op een andere website geplaatst worden. Vermenigvuldiging of publicatie in welke voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van IkBlijfThuis.be.
      Deze website bevat ook teksten, illustraties en andere elementen die beschermd worden door auteursrechten van derden. IkBlijfThuis kan op geen enkele manier en in geen enkel geval toestemming geven om de intellectuele eigendom van derden te gebruiken.
     4. Het IkBlijfThuis-logo vormt een onderdeel van de intellectuele eigendom van IkBlijfThuis.
      Het IkBlijfThuis-beeldmerk wordt beschermd door het Benelux merkenrecht, maar ook door het Wipo (World Intellectual Property Organization). Dat betekent dat u het IkBlijfThuis-beeldmerk niet geheel, gedeeltelijk of bewerkt mag gebruiken in communicatie-uitingen (zoals website, folders, brochures of bijv. leaflets), noch in enige andere vorm openbaar maken of vermenigvuldigen. Ongeoorloofd openbaar maken of vermenigvuldiging van het IkBlijfThuis-beeldmerk in welke vorm dan ook, levert een schending van het intellectueel eigendomsrecht op en is dientengevolge strafbaar.

     Artikel 19 - Privacy

     1. IkBlijfThuis.be geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld (uw gegevens worden bijvoorbeeld onder andere geëncrypteerd). Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

     2. U heeft steeds het recht op inzage, rectificatie en overdracht van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om het verwerken van uw gegevens te beperken of om algmeen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IkBlijfThuis of zijn partners in opdracht van (zoals postbedrijven, betalingsverwerkende bedrijven en gegevensverwerkende bedrijven).
     3. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve en wettelijke verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren (deze termijn bedraagt in België momenteel minimum 7 jaar na het einde van het jaar waarin de laatste overeenkomst werd gesloten). Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

     4. In voorkomende gevallen kan IkBlijfThuis.be op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons - binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt - daartegen verzetten.

     5. IkBlijfThuis.be heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

     6. Wij verstrekken uw gegevens aan derden enkel en alleen in zoverre dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of dienst (zoals bijvoorbeeld post- of pakketbedrijven). Uw betalingsgegevens worden verwerkt door een externe partner, namelijk Stripe. Stripe is een snelle en veilige betaaldienst. Uw gegevens voor online aankopen worden verwerkt door onze partner One.com. One.com is onze partner waarmee wij onze website en webshop uitbaten. Ook onze partners gaan met uiterste zorg om met uw gegevens en delen uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij in verband met gewettigd fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.


     Lees hier onze volledige privacyverklaring.

     Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

     1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
     2. De klant en de ondernemer komen overeen dat, indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, de andere bepalingen volledig van toepassing blijven. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling wordt met terugwerkende kracht vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de oorspronkelijke bepaling.
     3. De klant en de ondernemer komen overeen dat de uitwisselingen van informatie die nodig zijn om aan deze algemene voorwaarden te voldoen, elektronisch kunnen gebeuren. Alle elektronische communicatie tussen beide partijen heeft dezelfde bewijskracht als een schrijven op papier.
      Een afgedrukte versie van de algemene voorwaarden en van een eventuele elektronisch kennisgeving wordt in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot deze contractuele relatie aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en registers en commerciële stukken die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.
     4. De klant noch de ondernemer kan aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de nakoming of voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van gevallen van overmacht (zoals omschreven in de Belgische rechtspraak).
     5. Elke mededeling of kennisgeving die de ondernemer aan de klant doet, wordt geacht geldig te zijn wanneer zij verzonden werd naar het elektronisch adres dat de klant heeft aangegeven, zelfs als dat niet meer geldig is.

     Artikel 21 - Wijziging van de algemene voorwaarden of diensten

     1. IkBlijfThuis behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen aan zijn website, zijn procedures en zijn algemene voorwaarden.

     2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
     3. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling door de klant zijn aldus de referentievoorwaarden tenzij een administratieve of overheidsinstantie een wijziging van deze voorwaarden oplegt. In dat geval kunnen deze wijzigingen van toepassing zijn op bestellingen voorafgaand aan de wijziging.

     4. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden steeds schriftelijk (via e-mail) aan de klant kenbaar gemaakt indien deze wijzigingen gevolgende hebben voor lopende of toekomstige overeenkomsten tussen de klant en de ondernemer.


     Laatste update: 22 september 2022